මිතුරන් වෙත යොමු කරන්න, ත්‍යාග උපයන්න: LoanMe.lk යොමු කිරීමේ වැඩසටහන

මිතුරෙකු හඳුන්වා දෙන්න - රුපියල් 1000ක් උපයන්න

ඔබේ මිතුරන්ට වඩාත් අවශ්‍ය වූ විට ඉක්මනින් මුදල් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වේගවත්ම සහ පහසුම ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න.

පහසු පියවර තුනයි

ඔබට අනන්‍ය වූ Referral Link එක ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදාහරින්න
ඔබේ මිතුරා Loanme සමඟ ලියාපදිංචි වී ඔවුන්ගේ පළමු ණය මුදල ලබා ගනී.
ඔබ හඳුන්වා දෙන සෑම මිතුරෙකුටම ඔබට රුපියල් 1,000ක් ලැබේ

අප සමග සම්බන්ද වන්න.

ඔබගේ ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.

සමාජ මාධ්‍ය සඳහා

සම්බන්ධතා

+94117877555

ලිපිනය

#321, ගාලු පාර,
කොළඹ 03

සේවා කාල සිමාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
8am - 5pm