3 වෙනි
4 වෙනි
5 වෙනි
6 වෙනි
7 වෙනි
2 වෙනි ණය
මුදල ගෙවීමෙන් පසු
3 වෙනි ණය
මුදල ගෙවීමෙන් පසු
4 වෙනි ණය
මුදල ගෙවීමෙන් පසු
5 වෙනි ණය
මුදල ගෙවීමෙන් පසු
6 වෙනි ණය
මුදල ගෙවීමෙන් පසු

30% දක්වා වට්ටමක් දිනාගන්න!

ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ගෙවා, ඊළඟ ණය ආපසු ගෙවීමකදී වට්ටමක් සඳහා සුදුසුකම් ලබාගන්න

ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනට ගෙවා තිබේද? එසේ ගෙවා ඇත්නම්, තවත් ණය මුදලක් සඳහා දැන්ම අයදුම් කරන්න!
අයදුම්පත් යොමුකිරීම අනවශ්‍යයි, ලියකියවිලි අනවශ්‍යයි, අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම අනවශ්‍යයි, මිනිත්තු 5 කින් මුදල් ලබා ගන්න.

අප සමග සම්බන්ද වන්න.

ඔබගේ ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.

සමාජ මාධ්‍ය සඳහා

සම්බන්ධතා

+94117877555

ලිපිනය

වැලියන්ට් ටවර්ස්,
46/7, නවම් මාවත,
කොළඹ 02.

සේවා කාල සිමාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
8am - 5pm