මාර්ගගත ණය සේවා පිළිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න

ණය අයදුම්පත

  • අයදුම් කල හැක්කේ කාටද?
  • මට අයදුම් කළහැකි ණය සිමාව කොපමණද
  • ණය ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය වන්නේ මොනවද?
  • අයදුම් කිරීමෙන් පසුව ණය ලබා ගැනීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වේද?
  • මගේ ණය මුදල අනුමත වී ඇත් දැයි දැනගන්නේ කෙසේද?

මුදල් ලබා ගැනීම

  • ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වේද?
  • මට තවමත් මුදල් ලැබී නැත
  • සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද ලබාගන්නා ණය මුදලට බලපාන්නේ කෙසේද?

ණය මුදල පියවීමේ කාලය දිගු කිරීම

නැවත ණය මුදලක් ලබගැනීම

ණය මුදල පියවීම

  • ණය මුදල මා පියවන්නේ කෙසේද?
  • වැඩිපුර ගෙවා ඇති මුදල් නැවත අය කර ගන්නේ කොහොමද?

දෙවන ණයේ සිට දින 90 සිට 180 දක්වා කාලය තුළ ණය ආපසු ගෙවන්න.

ආපසු ගෙවීම් - (උදාහරණ)
මූලික ණය මුදල - රු. 8,000 කි
පොලී අනුපාතය - 2.18%
ගාස්තුව - රු. 1,746 කි
APR - 5.84%

නියෝජිත උදාහරණය:
ඔබට රුපියල් 8,000 ක ණයක් ලැබෙන අතර එය ඔබට මාස 6 ක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කළ හැකිය. ආපසු ගෙවීමේ මුදල රු. 9,920 කි. ඔබේ මුළු ණය මුදල රුපියල් 1,920 ක් පමණි.

අප සමග සම්බන්ද වන්න.

ඔබගේ ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.

සමාජ මාධ්‍ය සඳහා

සම්බන්ධතා

+94117877555

ලිපිනය

#321, ගාලු පාර,
කොළඹ 03

සේවා කාල සිමාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
8am - 5pm