ණය අයදුම්පත

  • අයදුම් කල හැක්කේ කාටද?
  • මට අයදුම් කළහැකි ණය සිමාව කොපමණද
  • ණය ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය වන්නේ මොනවද?
  • අයදුම් කිරීමෙන් පසුව ණය ලබා ගැනීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වේද?
  • මගේ ණය මුදල අනුමත වී ඇත් දැයි දැනගන්නේ කෙසේද?

මුදල් ලබා ගැනීම

  • ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වේද?
  • මට තවමත් මුදල් ලැබී නැත

ණය මුදල පියවීමේ කාලය දිගු කිරීම

නැවත ණය මුදලක් ලබගැනීම

ණය මුදල පියවීම

  • ණය මුදල මා පියවන්නේ කෙසේද?

අප සමග සම්බන්ද වන්න.

ඔබගේ ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.

සමාජ මාධ්‍ය සඳහා

සම්බන්ධතා

+94117877555

ලිපිනය

වැලියන්ට් ටවර්ස්,
46/7, නවම් මාවත,
කොළඹ 02.

සේවා කාල සිමාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
8am - 5pm