ණය අයදුම්පත

  • අයදුම් කල හැක්කේ කාටද?
  • මට අයදුම් කළහැකි ණය සිමාව කොපමණද
  • ණය ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය වන්නේ මොනවද?
  • අයදුම් කිරීමෙන් පසුව ණය ලබා ගැනීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වේද?
  • මගේ ණය මුදල අනුමත වී ඇත් දැයි දැනගන්නේ කෙසේද?

මුදල් ලබා ගැනීම

  • ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත වේද?
  • මට තවමත් මුදල් ලැබී නැත
  • සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද ලබාගන්නා ණය මුදලට බලපාන්නේ කෙසේද?

ණය මුදල පියවීමේ කාලය දිගු කිරීම

නැවත ණය මුදලක් ලබගැනීම

ණය මුදල පියවීම

  • ණය මුදල මා පියවන්නේ කෙසේද?
  • වැඩිපුර ගෙවා ඇති මුදල් නැවත අය කර ගන්නේ කොහොමද?

අප සමග සම්බන්ද වන්න.

ඔබගේ ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.

සමාජ මාධ්‍ය සඳහා

සම්බන්ධතා

+94117877555

ලිපිනය

#321, ගාලු පාර,
කොළඹ 03

සේවා කාල සිමාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
8am - 5pm